Details des 3 points de Vampyro Stéphane
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 3
Boston        : 1
Indianapolis     : 1
Kitzbühel       : 1
Saint-Pétersbourg   : 0
Tokyo         : 0
Bucarest       : 0
Roland-Garros     : 0
Hambourg       : 0
Orlando        : 0
Barcelone       : 0
Atlanta        : 0
Key Biscayne     : 0
Total         : 3

Tournois exclus    : 0