Details des 4 points de Miyazaki Hayao
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 2
Tokyo         : 3
Boston        : 1
US Open        : 0
Wimbledon       : 0
Total         : 4

Tournois exclus    : 0