Details des 50 points de Fogrunner Lorre
Tournois obligatoires : 1
US Open        : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 6
Saint Polten     : 24
Umag         : 19
San Marino      : 3
Atlanta        : 2
Hongkong       : 1
Long Island      : 1
Rome         : 0
Total         : 50

Tournois exclus    : 0