Details des 1 points de Lutecio Kristof
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 1
Rotterdam       : 1
San Jose       : 0
Milan         : 0
Total         : 1

Tournois exclus    : 0