Details des 35 points de Toshiki Takeshita
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 5
Nottingham      : 24
Washington      : 5
Delray Beach     : 3
Queen's        : 2
Tokyo         : 1
Toronto        : 0
Newport        : 0
Chennai        : 0
Total         : 35

Tournois exclus    : 0