Details des 1 points de Gavia Riko
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 1
Copenhague      : 1
Wimbledon       : 0
Chennai        : 0
Total         : 1

Tournois exclus    : 0