Details des 2 points de Mero Kali
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 2
Amsterdam       : 1
Houston        : 1
Estoril        : 0
Total         : 2

Tournois exclus    : 0