Details des 12 points de Williams Jude
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 2
Atlanta        : 8
US Open        : 4
Toronto        : 0
Los Angeles      : 0
Chennai        : 0
Total         : 12

Tournois exclus    : 0