Details des 3 points de Ioannou Shinji
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 1
Indianapolis     : 3
Stuttgart       : 0
Gstaad        : 0
Halle         : 0
Total         : 3

Tournois exclus    : 0