Details des 126 points de Mono Ze Roberto Rico
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 14
Bangkok        : 40
Salvador       : 35
Long Island      : 15
Toronto        : 10
Key Biscayne     : 7
Indian Wells     : 4
Tokyo         : 3
Indianapolis     : 3
Delray Beach     : 3
Washington      : 2
Wimbledon       : 1
Roland-Garros     : 1
Open d'Australie   : 1
Sydney        : 1
Madrid        : 0
Rome         : 0
Monte-Carlo      : 0
Doha         : 0
Total         : 126

Tournois exclus    : 0