Details des 16 points de Stontonjohn John
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 5
Wimbledon       : 7
San Jose       : 4
Metz         : 3
Vienne        : 1
US Open        : 1
Roland-Garros     : 0
Milan         : 0
Total         : 16

Tournois exclus    : 0