Details des 6 points de Pereira Manu
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 4
Umag         : 2
Halle         : 2
Saint Polten     : 1
Scottsdale      : 1
Bangkok        : 0
Long Island      : 0
Monte-Carlo      : 0
Chennai        : 0
Total         : 6

Tournois exclus    : 0