Details des 1 points de Pouss Tom
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 1
Metz         : 1
US Open        : 0
Washington      : 0
Wimbledon       : 0
San Jose       : 0
Total         : 1

Tournois exclus    : 0